วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ระเบียบปฏิบัติของ นธอ. แอมเวย์ 04

4.การสปอนเซอร์


4.1 ผู้สปอนเซอร์ต้อง

4.1.1 ให้ข้อแนะนำในการกรอกใบสมัครแก่นักธุรกิจแอมเวย์ที่ตนให้การสปอนเซอร์ส่วนตัว โดยให้ผู้สมัครอ่านข้อความต่างๆ ในใบสมัครทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้เข้าใจเสียก่อนแล้ว จึงกรอกข้อความต่างๆ ในใบสมัครให้ละเอียดครบถ้วนและชัดเจน หากนักธุรกิจแอมเวย์กรอกข้อความไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนจะเป็นเหตุให้โอกาสที่จะก้าวเข้าสู่ธุรกิจแอมเวย์ต้องล่าช้าออกไป
4.1.2 ให้การฝึกอบรมและเสริมสร้างกำลังใจของนักธุรกิจแอมเวย์ที่ตนให้การสปอนเซอร์ส่วนตัว เป็นประจำสม่ำเสมอ โดยให้สอดคล้องกับแนวทางและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคู่มือแผนธุรกิจ และระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจแอมเวย์ หรือปฏิบัติตามที่แอมเวย์เสนอแนะและกำหนดออกมาเป็นครั้งคราว 
4.1.3 เก็บสต็อคผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจไว้ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับนักธุรกิจแอมเวย์ ในกลุ่มธุรกิจส่วนตัวของตนหรือไม่ก็ต้องดูแลให้แน่ใจว่า นักธุรกิจแอมเวย์ดังกล่าวแต่ละราย ได้เข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ ของแอมเวย์ เพื่อที่จะให้นักธุรกิจแอมเวย์เหล่านั้นได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์
แอมเวย์และอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจจากแอมเวย์ ช็อป โดยตรงอย่างพอเพียง
4.1.4 รับคืนผลิตภัณฑ์แอมเวย์ที่สามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ รวมทั้งอุปกรณ์ส่งเสริมธุรกิจจากนักธุรกิจแอมเวย์ ที่ตนให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวในทันทีที่เขาลาออกจากการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ และให้คืนเงินสำหรับ ผลิตภัณฑ์ตามนโยบายคืนเงินของแอมเวย์ที่ระบุไว้ในคู่มือแผนธุรกิจและระเบียบปฏิบัติของนักธุรกิจแอมเวย์
4.1.5 พยายามอย่างเต็มที่สุดความสามารถที่จะทำให้นักธุรกิจแอมเวย์ที่ตนให้การสปอนเซอร์ส่วนตัว แต่ละรายได้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติทุกข้อที่แสดงไว้หรือปรากฏอยู่ในกฎต่างๆ อย่างแข็งขัน (รวมทั้งหลักการทั่วๆ ไปโดยไม่จำกัดขอบเขตตามกฎข้อ 3.1)
4.1.6 สนับสนุนให้นักธุรกิจแอมเวย์ที่ตนให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของแอมเวย์ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นโดยแอมเวย์
4.1.7 สนับสนุนให้นักธุรกิจแอมเวย์ที่ตนให้การสปอนเซอร์ส่วนตัวได้ศึกษา นำไปใช้ และ ปฏิบัติตนอย่างระมัดระวังในฐานะที่เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ โดยให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เป็นทางการของแอมเวย์
4.2 ถ้านักธุรกิจแอมเวย์ไม่สามารถให้หลักฐานที่สนับสนุนการขายปลีกดังกล่าวได้ นักธุรกิจแอมเวย์ ระดับแพลตินัมของนักธุรกิจแอมเวย์ผู้นี้อาจจะคง และ/หรือแบ่งส่วนลดของนักธุรกิจแอมเวย์ผู้นั้น โดยดูจากหลักฐานที่ผู้สปอนเซอร์ของนักธุรกิจแอมเวย์ผู้นั้นมีอยู่และ/หรือได้รับมา อย่างไรก็ตามนักธุรกิจแอมเวย์จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดตามจำนวนยอดขายของตนเอง

4.3 นักธุรกิจแอมเวย์ต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตนสั่งซื้อให้กับนักธุรกิจแอมเวย์ที่ตนให้การสปอนเซอร์และจำหน่ายให้กับลูกค้าขายปลีกรวมมูลค่าทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 70% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ตนสั่งซื้อในแต่ละเดือน เพื่อที่จะ
4.3.1 ได้รับส่วนลดสำหรับเดือนนั้นตามที่คำนวณจากยอดผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อทั้งหมด
4.3.2 มีคุณสมบัติและได้รับตำแหน่งเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเข็มเงินหรือนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมของแอมเวย์
4.4 นักธุรกิจแอมเวย์ต้องไม่ชักชวน เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือพยายามชักนำให้นักธุรกิจแอมเวย์คนอื่น ลาออกจากสายการสปอนเซอร์เดิมของเขาหรือเปลี่ยนสายการสปอนเซอร์เดิมของเขา ไม่ว่าสถานการณ์ใดๆทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะทำในนามของตนเอง หรือร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นให้กระทำดังกล่าว

4.5 นักธุรกิจแอมเวย์ที่ประสงค์จะสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ (โดยการลาออกหรือการไม่ต่ออายุ)ภายใต้ผู้สปอนเซอร์คนปัจจุบันของตน ซึ่งปรากฏในภายหลังว่าอดีตนักธุรกิจแอมเวย์ท่านนั้นได้หยุดการดำเนินธุรกิจแอมเวย์ผ่านพ้นไปอย่างน้อย 6 เดือน และเมื่อหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาที่หยุดการดำเนินธุรกิจดังกล่าว อดีตนักธุรกิจแอมเวย์ท่านนั้นอาจจะสมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์รายใหม่ได้ภายใต้ผู้สปอนเซอร์คนใหม่ โดยที่จะไม่ได้รับให้ดำเนินธุรกิจในสถานภาพของนักธุรกิจแอมเวย์เดิมที่เคยเป็นอยู่
4.5.1 ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วกลับไปที่แอมเวย์พร้อมกับแนบเอกสารแสดงรายละเอียด เรื่องช่วงเวลาที่หยุดทำธุรกิจ เมื่อได้รับเอกสารทั้งหมดแล้ว แอมเวย์จะแจ้งให้นักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมดั้งเดิมทราบ และให้เวลา 15 วันในการพิจารณาข้ออ้างเรื่องการปลอดกิจกรรมหากมีการนำเสนอหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีกิจกรรมในช่วงเวลา 6 เดือนดังกล่าว แอมเวย์จะไม่รับพิจารณาใบสมัคร และจะส่งใบสมัครกลับคืนผู้สมัครนั้นๆ ในกรณีที่นักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมไม่ตอบกลับภายใน 15 วัน หรือยืนยันว่านักธุรกิจแอมเวย์ปลอดกิจกรรมจริงเป็นเวลา 6 เดือน แอมเวย์ก็จะรับพิจารณาใบสมัครและดำเนินขั้นตอนการรับเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ต่อไป สิทธิ์ของนักธุรกิจแอมเวย์ในการคัดค้านการสปอนเซอร์อดีตนักธุรกิจแอมเวย์ ซึ่งบัดนี้อยู่ภายใต้ผู้สปอนเซอร์คนใหม่จะสิ้นสุดลงเมื่อพ้นระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่แอมเวย์ ได้รับใบสมัคร
4.5.2 ความหมายของการหยุดทำธุรกิจในหัวข้อนี้หมายถึง นักธุรกิจแอมเวย์จะหยุดกระทำกิจการโดยสิ้นเชิง โดยที่เขาจะไม่ขายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ใดๆ ในฐานะที่เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ (แต่เขาอาจจะซื้อผลิตภัณฑ์ในฐานะที่เป็นลูกค้าปลีกคนหนึ่ง เช่น ซื้อเพื่อใช้ส่วนตัว)จะไม่ขายผลิตภัณฑ์แอมเวย์ใดๆ ยกเว้นการดำเนินตามนโยบาย "ซื้อคืน" จะไม่เกี่ยวข้องในเรื่องการขาย/ซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าในช่วงไหน (เช่น การรับการสั่งซื้อ การส่งผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า หรือการรับเงินรางวัล) จะไม่ให้การสปอนเซอร์นักธุรกิจแอมเวย์คนใด จะไม่มอบ ใบสมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ และจะไม่แสดงแผนธุรกิจของแอมเวย์แก่ผู้ที่สนใจจะเป็นนักธุรกิจแอมเวย์คนใด จะไม่ยื่นแบบฟอร์มต่ออายุการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์และจะไม่เข้าร่วมการประชุมเพื่อการรับสมัครสมาชิก การฝึกอบรมหรือการเสริมสร้างกำลังใจใดๆ ที่จัดขึ้นโดยนักธุรกิจแอมเวย์หรือการประชุมที่จัดขึ้นโดยแอมเวย์ ในช่วงเวลาที่หยุดทำธุรกิจ อดีตนักธุรกิจแอมเวย์จะต้องไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใดๆ ภายใต้ชื่อของนักธุรกิจแอมเวย์รายอื่น เช่น ชื่อของพ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือคนอื่นๆ มิฉะนั้น จะไม่ถือว่าอดีตนักธุรกิจแอมเวย์รายนั้นอยู่ในฐานะเป็นผู้ปลอดกิจกรรมตามกฎนี้
4.5.3 นักธุรกิจแอมเวย์ที่เปลี่ยนสายการสปอนเซอร์ภายใต้กฎข้อ 4.5 นั้น ไม่อาจถูกสปอนเซอร์จากผู้ที่เคยอยู่ในสายงานการสปอนเซอร์เดิมตลอดสายงานขึ้นไป จนถึงและรวมทั้งนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมที่มีคุณสมบัติคนแรกในสายหรือจากผู้ที่เคยอยู่ลำดับล่างลงไปในกลุ่ม ธุรกิจส่วนตัวเดิมของผู้สมัครจนถึงและรวมนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมที่มีคุณสมบัติคนแรกในสาย และจะไม่ถูกสปอนเซอร์โดยผู้ที่เคยถูกโอนหรือถูกสปอนเซอร์ใหม่โดยผู้สปอนเซอร์รายอื่น นอกเสียจากว่าเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้ว 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สถานภาพการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ครั้งก่อนของผู้สมัครสิ้นสุดลง
4.5.4 นักธุรกิจแอมเวย์ที่เปลี่ยนสายการสปอนเซอร์ภายใต้กฎข้อ 4.5 นั้น ไม่อาจทำการสปอนเซอร์ ผู้ที่เคยอยู่ในสายการสปอนเซอร์เดิมตลอดสายงานขึ้นไป จนถึงและรวมนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัม ที่มีคุณสมบัติคนแรกในสายหรือจากผู้ที่เคยอยู่ลำดับล่างลงไปในกลุ่มธุรกิจส่วนตัวเดิมของผู้สมัครจนถึงและรวมนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมที่มีคุณสมบัติคนแรกในสาย  อย่างไรก็ตาม นักธุรกิจแอมเวย์
ที่หยุดการดำเนินธุรกิจเป็นเวลา 2 ปี อาจจะถูกสปอนเซอร์โดยผู้สปอนเซอร์ใดก็ได้ รวมทั้งอดีตผู้สปอนเซอร์ของตนซึ่งอาจจะถูกโอนย้ายไปหรือถูกสปอนเซอร์ใหม่แล้วโดยผู้สปอนเซอร์รายอื่น
4.5.5 การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของนักธุรกิจแอมเวย์ในประเทศหนึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของเขา ในการขอสมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ใหม่ หลังจากช่วงเวลาที่หยุดทำธุรกิจผ่านพ้นไปเป็นเวลา 6 เดือนในฐานะนักธุรกิจแอมเวย์ในประเทศอื่นๆ
4.5.6 อดีตนักธุรกิจแอมเวย์ที่ได้รับการสปอนเซอร์รับรองสามารถสมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ในสายการสปอนเซอร์ใดก็ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎข้อ 4.5.1 ข้อ 4.5.2 ข้อ 4.5.3 และข้อ 4.5.4 โดยมีเงื่อนไขว่า
4.5.6.1  ในการยื่นใบสมัครอดีตนักธุรกิจแอมเวย์ต้องระบุว่าประสงค์จะได้รับการสปอนเซอร์สากลและการสปอนเซอร์รับรองหรือไม่ 
4.5.6.2  อดีตนักธุรกิจแอมเวย์ไม่อาจขอรับการสปอนเซอร์ส่วนตัวจากผู้สปอนเซอร์ที่เคยอยู่ในสายการสปอนเซอร์รับรองสายเดิมตลอดสายงานขึ้นไป จนถึงและรวมนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมที่มีคุณสมบัติคนแรกในสาย หรือจากผู้ที่เคยอยู่ในลำดับล่างลงไปในกลุ่มธุรกิจส่วนตัวเดิม จนถึงและรวมนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมที่มีคุณสมบัติคนแรกในสาย นอกเสียจากว่าเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้ว 2 ปี หรือมากกว่านั้น นับตั้งแต่วันที่สถานภาพการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ครั้งก่อนของผู้สมัครสิ้นสุดลง
4.5.7 หากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดในข้อ 4.5.1 ข้อ 4.5.2 ข้อ 4.5.3 ข้อ 4.5.4 ข้อ 4.5.5 และข้อ 4.5.6 แอมเวย์จะดำเนินมาตรการแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งอาจจะรวมถึงการโอนย้ายสายงานตลอดจนปริมาณธุรกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงที่มีการฝ่าฝืนไปอยู่กับสายงานการสปอนเซอร์ดั้งเดิม
4.6 การโอนสถานภาพการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์จากผู้สปอนเซอร์คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งต้องได้รับการพิจารณาจากแอมเวย์แต่เพียงผู้เดียว

4.7 การโอนเป็นรายบุคคล หากไม่มีการกำหนดหรือการจำกัดในทางอื่นใดแล้ว ให้แอมเวย์มีอำนาจในการพิจารณาภายใต้กฎข้อ 4.6 นักธุรกิจแอมเวย์ใดๆ (รวมทั้งนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัม) ที่ต้องการขอเปลี่ยนผู้สปอนเซอร์ต้องยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อแอมเวย์พร้อมด้วย (1) หนังสือยินยอมที่ลงนามโดยนักธุรกิจแอมเวย์ทั้งหมดในสายการสปอนเซอร์ของตนขึ้นไปจนถึงและรวมทั้งนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมที่มีคุณสมบัติคนแรกในสาย และ (2) หนังสือยอมรับให้ย้ายเข้าจากผู้สปอนเซอร์และนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมคนใหม่ แอมเวย์ก็จะติดต่อกับผู้สปอนเซอร์สากลและผู้ได้รับส่วนลดพิเศษระดับผู้นำสากลด้วย โดยจะให้เวลา 30 วันในการนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขอโอนย้ายดังกล่าว

4.8 การโอนเป็นกลุ่ม หากไม่มีการกำหนดหรือการจำกัดในทางอื่นใดแล้ว ให้แอมเวย์มีอำนาจในการพิจารณาภายใต้กฎข้อ 4.6
4.8.1 นักธุรกิจแอมเวย์ที่ประสงค์จะโอนย้ายไปยังสายการสปอนเซอร์อื่น พร้อมกับโอนนักธุรกิจแอมเวย์ในกลุ่มธุรกิจส่วนตัวบางคนหรือทั้งหมดไปกับตนด้วย ต้องยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อแอมเวย์ พร้อมด้วยหนังสือยินยอมจากนักธุรกิจแอมเวย์ทั้งหมดในสายการสปอนเซอร์ของตนขึ้นไป จนถึงและรวมทั้งนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมที่มีคุณสมบัติคนแรกในสาย และจากนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมทุกคนขึ้นไปจนถึงและรวมทั้งนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกตที่มีคุณสมบัติคนแรกในสาย หากนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมที่มีคุณสมบัติคนแรกในสายเป็นบุคคลคนเดียวกันกับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกตแล้ว จะต้องได้รับหนังสือยินยอมจากนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมที่มีคุณสมบัติซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปในสายนักธุรกิจแอมเวย์ระดับมรกตของการสปอนเซอร์ ซึ่งจะมีผลต่อการรับส่วนลดพิเศษด้วย แอมเวย์จะแจ้งแก่นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรที่มีคุณสมบัติคนแรกซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปในสายให้ทราบ โดยให้เวลา 15 วันในการนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขอโอนย้ายดังกล่าว
4.8.2 คำร้องขอโอนย้ายต้องถูกส่งไปพร้อมกับหนังสือยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรของนักธุรกิจแอมเวย์ทุกคนที่ต้องการติดตามผู้สปอนเซอร์ของตน รวมทั้งหนังสือยอมรับการโอนย้ายที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งลงนามโดยผู้สปอนเซอร์และนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมซึ่งผู้ยื่นคำร้องต้องการจะโอนไปอยู่ด้วยในสายงาน แอมเวย์จะติดต่อกับผู้สปอนเซอร์สากลและผู้ได้รับส่วนลดระดับผู้นำสากลด้วย โดยจะให้เวลา
30 วันในการนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขอโอนย้ายดังกล่าว
4.8.3 ห้ามมิให้นักธุรกิจแอมเวย์ที่แอมเวย์รับรองและประกาศเกียรติคุณให้เป็นผู้นำกลุ่มในปัจจุบัน เช่น นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเข็มเงิน นักธุรกิจแอมเวย์ระดับเข็มทอง หรือนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมโอนย้ายสายงานภายใต้กฎนี้อดีตนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลตินัมหรือผู้นำกลุ่มอาจโอนย้ายสายงานได้ หลังจากที่นักธุรกิจแอมเวย์ได้รับการรับรองและประกาศเกียรติคุณมาแล้วเป็นเวลา 2 ปีหรือมากกว่านั้น โดยนับจากปีบัญชีสุดท้ายที่ได้รับการรับรองและประกาศเกียรติคุณ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนดไว้ข้างต้นด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น